Reklamacje dotyczące Towarów

1.    Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową

2.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta Rękojmia wobec przedsiębiorców jest wyłączona.

3.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ANMIT S.C. , ul. Adama Mickiewicza 132, 71-147 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: info@kyocerasklep.pl, numer telefonu +48 (91) 4211001.

4.    Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru, etykietach Towaru.

8.    Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

9.    Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.

10.  Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ANMIT S.C. , ul. Adama Mickiewicza 132, 71-147 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: info@kyocerasklep.pl, numer telefonu +48 (91) 4211001.

2.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b.    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c.     może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d.    złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załączniki:

Formularz reklamacji towaru

Formularz reklamacji usługi

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

Produkt dodany do porówniania